Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय

सर्केगाड, हुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय

सर्केगाड, हुम्ला

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन